Anatomy Anatomy of chlamydospores

anatomy chlamydospores presence

 
1 absent
2 present

– Character overview –

 

click for enlarged view

click for enlarged view

click for enlarged view

click for enlarged view